Scroll to top
 • CSB | Servicios Integrales de Empresa

Fiscal i Laboral


Assessorament fiscal a empreses, grups d'empreses i a persones físiques

CSB Assessors d’Empreses estableix en l’inici de la relació un programa fiscal específic per a cada empresa o particular, tenint en compte la seva situació i objectius de desenvolupament futurs.

La fiscalitat suposa una de les majors partides econòmiques en l’activitat desenvolupada, per això, una adequada informació i presa de decisions és fonamental per a l’assoliment dels objectius proposats. Aquest seguiment, com el consell inicial en la fórmula jurídica més adequada als seus interessos a l’inici de l’activitat, són el nucli d’aquest servei. Una adequada comptabilitat permetrà la major eficiència en costos fiscals.

 • L'assessorament a les empreses i particulars en l'adequada atenció de les seves obligacions tributàries.

 • L'estudi de la fiscalitat d'operacions puntuals, analitzant les diferents alternatives que optimitzin els costos fiscals d'aquestes. Entre altres, les immobiliàries, d'assegurances, financeres, etc.

 • Planificació fiscal personal i Planificació successòria.

 • Representació dels nostres clients enfront de l'Administració en cas de requeriments o inspeccions tributàries.

 • Confecció i presentació de recursos i reclamacions davant l'Administració Tributària i els tribunals contenciós-administratius.

 • La planificació fiscal internacional.

 • La planificació fiscal en operacions de reestructuració, fusió i adquisició d'empreses.

 • Redacció de contractes de treball en funció de les necessitats i particularitats de la seva organització. Contractes d'alta direcció, pactes d'exclusivitat, de no competència i de confidencialitat. Estudi de subvencions i bonificacions a la contractació.

 • Assessorament sobre els diferents règims de Seguretat Social, enquadrament de socis i administradors.

 • Informació contínua sobre el Conveni d'aplicació, jornada de treball, vacances, faltes i sancions dels empleats.

 • Acomiadaments. Defensa en els processos judicials que poguessin plantejar-se davant la jurisdicció social. Estudi i confecció de quitances.

 • Representació del client en procediments, judicials i extrajudicials.

 • Assistència davant la Inspecció de Treball i procediments sancionadors.

 • Assessorament en matèria de cotització.

 • Confecció de rebuts de salari i assegurances socials.

 • Anàlisi del compliment, per part del client, de les diferents normatives de l'àmbit laboral.

 • Prevenció de riscos.

 • Assegurances col·lectives.

 • Plans d'incentiu.